REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EXCLUSIVE-PL
(e-pl.org)
§1.
1. Sklep internetowy EXCLUSIVE-PL , nazywany w dalszej część regulaminu „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Adres strony internetowej Sklepu: www.e-pl.org.
§2.
1. Właścicielem sklepu jest A&J Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000299161, NIP: 631-254-74-44, kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł, wpłacony w całości.
2. Dane do korespondencji: A&J Sp. z o.o., ul. Portowa 16, 44-100 Gliwice, tel. 880 40 80 80, tel. 32 270 00 33, e-mail: biuro@e-pl.org
§3.
1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na zakupiony w Sklepie towar wystawiany jest paragon lub na żądanie faktura VAT.
§4.
Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych.
§5.
Zamówienia towarów dostępnych w Sklepie składa się korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
§6.
Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta jest złożeniem oferty zakupu określonego towaru, a zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru następuje po pisemnym potwierdzeniu jego odbioru przez klienta na liście przewozowym firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.
§7.
Zasady płatności
Płatności za towar Klient może dokonać w następujący sposób:
- z góry, tj. przed dostawą towaru
- przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze proforma wysłanej przez obsługę Sklepu na adres email podany przez klienta,
- przy odbiorze – jednakże i w takim wypadku kupujący jest zobowiązany wpłacić przed wysłaniem zamówionego towaru 10 % wartości zamówienia na rachunek bankowy wskazany na fakturze proforma wysłanej przez obsługę Sklepu na adres email podany przez klienta; reszta czyli 90 % wartości zamówienia płatne jest kurierowi przy dostawie towaru
- przed odbiorem zamówionego towaru.
§8.
Dostawa
1. Dostawa towaru dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Dostawy dokonuje się za pośrednictwem firm kurierskich działających na zlecenie Sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.
3. Koszty dostawy towarów dostępne są w cenniku dostawy na stronie internetowej Sklepu i/lub zakładkach poszczególnych towarów
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Klienta dane uniemożliwiające dostawę towaru. W takim wypadku wszelkie koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient, w tym za przesyłkę zwrotną i ponowną.
5. Próba dostarczenia towaru przez firmę kurierską czyniona jest dwukrotnie. Nieodebranie towaru przez Klienta spowoduje jego odesłanie do siedziby Sklepu, a kosztem przesyłki zwrotnej obciążony zostaje Klient. Ponowne dostarczenie towaru na życzenie Klienta jest płatne z góry.
6. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15, po wcześniejszym ustaleniu z obsługą Sklepu i wpłacie zaliczki w wysokości 10 % wartości zamówienia.
7. Odbiór osobisty następuje pod następującym adresem: A&J Sp. z o.o. ul. Portowa 16, 44-100 Gliwice. Dane kontaktowe dla odbioru osobistego: tel. 503 560 460, email: bok@e-pl.org.
§9.
Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia dla większości towarów wynosi średnio około 5 dni roboczych.
2. Każdorazowo obsługa Sklepu przesyłając Klientowi fakturę proforma podaje Klientowi termin realizacji zamówienia oraz całkowity koszt dostawy towaru.
3. W zależności od specyfiki zamawianego towaru termin realizacji może w szczególnych przypadkach wynosić min. 10 dni roboczych lub więcej - w zależności od dostępności towaru u producenta.
4. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy towaru przez firmy kurierskie.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towarów leżące po stronie firm kurierskich.
§10.
Gwarancja
1. Towary oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji w tym okres gwarancji każdego towaru oferowanego w Sklepie wynikają z gwarancji producentów, importerów lub sprzedawców i realizowane są bezpośrednio przez ich autoryzowane punkty serwisowe.
§11.
Reklamacje
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2. W celu reklamacji towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu należy kierować bezpośrednio drogą pocztową na adres siedziby Sklepu.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisem niezgodności.
5. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Obsługa sklepu o takim fakcie poinformuje klienta telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty e-mail oraz przedstawi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.
§12.
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru (nie dotyczy produktów z terminem realizacji dłuższym niż 5 dni roboczych), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient i sprzedawca są zobowiązani zwrócić sobie wzajemnie spełnione świadczenia.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. Towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku zniszczenia opakowania, Klient zobowiązany jest do nabycia nowego opakowania, które pozwoli na dalszą odsprzedaż zwracanego produktu. Koszt opakowania wyceniany jest indywidualnie wg wyceny Producenta danego towaru.
4. Celem ustalenia szczegółów zwrotu zakupionych towarów należy się skontaktować z obsługą Sklepu. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podać numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić kwotę zapłaconą za zakupiony towar.
5. Sklep w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia opisane wyżej wymagania, obsługa Sklepu wystawi fakturę korygującą na zwracany towar, której oryginał i kopia zostaną wysłane do klienta listem poleconym. Po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej (bezwzględnie wymagane jest również wpisanie daty podpisania faktury korygującej) obsługa Sklepu dokona zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadkach: - zakupu produktów z terminem realizacji dłuższym niż 5 dni roboczych (produkty na zamówienie), - zakupu przez podmiot nie będący konsumentem; - gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, - świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
§13
Zastrzeżenia co do przesyłki
1. W przypadku zastrzeżeń co do stanu towaru w momencie dostawy przesyłki przez firmę kurierską należy spisać z kurierem protokół reklamacyjny/ protokół szkody, na druku firmy kurierskiej.
2. Protokół musi zostać spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską oraz czytelnie podpisany przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.
3. Przedstawiciel firmy kurierskiej ma obowiązek zostawić Klientowi jeden egzemplarz protokołu reklamacyjnego. UWAGA: roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzenia zakupionych towarów, błędów w wysyłkach należy zgłaszać w formie pisemnej droga listowną w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki (liczy się data stempla pocztowego). Reklamację zgłoszoną po terminie, niekompletną lub wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie podlegającą rozpatrzeniu.
§14.
Przetwarzanie danych osobowych - polityka prywatności
Od dnia 25.05.2018r. stosujemy Rozporządzenie RODO - dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

1. Administratorem danych osobowych jest A & J Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwice przy ul. Portowa 16.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody na otrzymywanie newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

4. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu zakupu w Sklepie internetowym podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, a w szczególności podmiotom:

a) firmom kurierskim w celu realizacji zamówienia, a w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru,

b) firmie zajmującej się rozliczeniami finansowo-podatkowymi Administratora danych w celu dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu wynikającego obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych.

5. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§15.
Obowiązywanie Regulaminu
Złożenie zamówienia w Sklepie stanowi akceptację przez Klienta wszystkich postanowień niniejszego regulaminu określającego zasady zakupów w Sklepie. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji jego treści na stronie internetowej Sklepu.